Zeytinliklerin maden sahalarına açılmasına tepki çığ gibi büyüyor

1 Mart 2022 günü Rsmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile zeytinliklerin maden sahalarına açılmasına izin veren kararnameye tepkiler çığ gibi büyüyor.

Zeytinliklerin maden sahalarına açılmasına tepki çığ gibi büyüyor

Yönetmelik değişikliğin İkizköy'de Akbelen ormanında yapılan bilirkişi keşfi öncesi yapılmasının, adrese teslim bir uuygulama olarak da değerlendiriliyor. Bu yönetmelik değişikliği,  ünlü isimlerinde katıldığı büyük tepkiye neden oldu. ZeytinimeDokunma hashtag'ı ile yaygınlaşan sosyal medya kapmapanyasını  meydanlarda da  sokaklarda da protestolar takip ediyor. Çevreciler, yaşam savunucuları ve köylüler bu değişikliğe izin vermiyecekleri konusunda kararlılar.

Aşağıda verilen yönetmelik kanunlarla korunan zeytinliklerin katledilmesine zemin hazırlamakta.

1 Mart 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31765

YÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

MADEN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 21/9/2017 tarihli ve 30187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Yönetmeliğinin 115 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürütecek kişinin faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi şartıyla Genel Müdürlük tarafından belirlenen çalışma takvimi içerisinde zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilir. Zeytin sahasının taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilmesi için madencilik faaliyeti yürütecek kişinin madencilik faaliyetleri bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini ve Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülecek alanda dikim normlarına uygun, faaliyet yürütülecek saha ile eşdeğer büyüklükte zeytin bahçesi tesis edeceğini taahhüt etmesi zorunludur. Bu fıkra kapsamında zeytin sahasının taşınmasına ilişkin tüm masraflardan ve zeytin sahasının taşınmasından kaynaklanan tüm taleplerden madencilik faaliyeti yürütmesi yönünde lehine karar verilen kişi sorumludur. Bu fıkra kapsamında zeytin sahasının taşınmasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça, zeytin bahçesi tesis edilmesine ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.